สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
16
เมื่อวาน
11
เดือนนี้
135
เดือนที่แล้ว
476
ปีนี้
14,176
ปีที่แล้ว
14,332
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรชั้นนำแห่งภูมิภาค
ด้านการผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
 

  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(ส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2561

  ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการ : pdf File
จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
16 - 18 สิงหาคม 2561
อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสรสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ / เวลา
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
18.00 น.
เป็นต้นไป
16 สิงหาคม 2561
ลงทะเบียนและพิธีเปิดงานนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาเซียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุราษฎร์ธานี ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แข่งขันการนำเสนอโครงงานระดับอาเซียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผลรางวัลการนำเสนอโครงงานระดับอาเซียน โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายงานตัว
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ณ สนามข้างอาคารสุนทรียศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงไกล
ณ สนามข้างอาคารสุนทรียศาสตร์
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทยิงแม่น
ณ สนามข้างอาคารสุนทรียศาสตร์
ประกาศผล
การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
ณ  กองอำนวยการ  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 สิงหาคม
2561
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ด้านเคมี ณ ห้อง SC๓๐๑ (ชั้น ๓) ศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3
ณ หน้าห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชั้น ๑)
รับรางวัลที่กองอำนวยการ
ประกาศผลการแข่งขัน
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
ณ หน้าห้องสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชั้น ๑)
รับรางวัลที่กองอำนวยการ
รายงานตัว
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชั้น ๑)
การแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4
ด้านเคมี ณ ห้อง SC๓๐๕ (ชั้น ๓) ศูนย์วิทยาศาสตร์
ด้านฟิสิกส์ ณ ห้อง SC๒๐๑ (ชั้น ๒) ศูนย์วิทยาศาสตร์
ด้านชีววิทยา ณ ห้อง SC๔๐๑ (ชั้น ๔) ศูนย์วิทยาศาสตร์
รายงานตัว
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบแข่งขันแบบเติมคำ
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สอบแข่งขันแบบแสดงวิธีทำ
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผลและมอบรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์
ณ ห้องภูมิพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 สิงหาคม
2561
รายงานตัว
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
ณ ห้อง ๐๓๐๕ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
ณ ห้อง ๐๓๐๕ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ
ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขันโปรแกรมควบคุมบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino)
ณ กองอำนวยการ
ประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านอาหารและโภชนาการ
ณ กองอำนวยการ
รายงานตัว
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชั้น ๑)
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
๑. ระดับประถมช่วงชั้นที่  ๒ 
ณ  ห้อง SC๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
๒. ระดับมัธยมช่วงชั้นที่  ๓ 
ณ  ห้อง SC๑๐๕ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
๓. ระดับมัธยมช่วงชั้นที่  ๔ 
ณ  ห้อง SC๑๐๖ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศแข่งขัน
ณ ห้อง SC๑๐๑ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
ประกาศผลและมอบรางวัล
การแข่งขันตอบปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์
ณ สำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์ (ชั้น ๑)
17 สิงหาคม
2561
รายงานตัว การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 1
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
แข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 1
อาคารอาคารทีปังกรรัศมีโชติ
รายงานตัว การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 1
อาคารอาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
การแข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3)ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 7 ชั้น 1
อาคารอาคารทีปังกรรัศมีโชติ

ประกาศผลและมอบรางวัล
แข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ กองอำนวยการ
ประกาศผลและมอบรางวัล แข่งขันการออกแบบและสร้างแอนนิเมชั่น (Adobe Flash CS3) ณ เวทีกลาง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การแสดงดนตรี ณ เวทีกลาง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแสดงเกมโชว์นักร้องสองไมค์ ณ เวทีกลาง อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18 สิงหาคม 2561
รายงานตัว
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ณ อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดแสดงโครงงาน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศผลและรับรางวัล
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ณ กองอำนวยการ
รายงานตัวและแสดงโครงงาน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ณ ลานหน้าห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำเสนอโครงงาน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ณ ห้องปัญญวิทย์ ชั้น 2
อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผลและมอบรางวัล
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
ณ กองอำนวยการ
ลงทะเบียน
การประกวดวาดภาพ
ณ ห้องภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แข่งขัน
การประกวดวาดภาพ
ณ ห้องภูมิพัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผล
การประกวดวาดภาพ
ณ กองอำนวยการ
มอบรางวัล
การประกวดวาดภาพ
ณ กองอำนวยการ
18 สิงหาคม 2561
พิธีเปิด
Yถวายพานพุ่มสักการะ ร.4, ร.9
Yประธานกล่าวเปิด
Yการแสดงพิธีเปิด
Yพิธีเปิดนิทรรศการ
ณ ห้องพลังแผ่นดิน อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
รายงานตัว
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ณ กองอำนวยการ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศผล
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ณ กองอำนวยการ  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแข่งขันนกรงหัวจุก
ณ สนามข้างอาคารสุนทรียศาสตร์